Hänt

Förteckning över våra offentliga möten sedan starten t.om. 12 dec 2014, i kronologisk ordning med korta beskrivningar.

De senaste öppna mötena och vad de handlat om:

 

21 november 2017 Berättade Agneta Norberg om NATO och Norden. Illustrativt med kartor över USA-baser runt hela klotet mm material, förstås att världsfreden är avlägsen och Sveriges delaktighet oroväckande. Esrange och FRA (på Lovön) är strategiska installationer.

 

18 oktober 2017, gästades vi av Fredrik Westin. Under rubriken Pappa till Stålmannen, berättade han med stor kunskap och inlevelse hur det är att leva med ett barn med olika funktionsvariationer. Den vältaliga publiken ställde kunniga frågor och bidrog till ett bra möte.

 

14 september 2017, Kommunmedborgare eller Kund?

Lars Nelander, av chefsskap och utvecklingsarbete i Uppsala kommun, samtalade om New Public Management och de komplikationer detta system framkallar.

 

30 augusti 2017, Svenska kyrkan i Valet och Kvalet, inför kyrkovalet, paneldiskussion med representanter från de valbara grupperna till kyrkorådet i Nynäshamns kommun, hölls i Församlingshemmet, Nynäshamns kyrka.

 

11 maj 2017 berättade Jan Mellring om sin resa till Kuba under rubriken: Två veckor i Kuba, i Nynäshamns församlingshem.

 

Mathias Cederholm, forskare och historiker från Lunds univ. föreläste om MAKTSPELET I MELLANÖSTERN, 20 april 2017

i Viakyrkans lokaler. Referat av mötet.

 

Maj Wechselmanns film: Världens säkraste kärnkraft, den 21mars 2017, på Nynäshamns bibliotek. En oerhört stark film som visar på stora brister i den svenska kärnkraften, som är av samma slag som de havererade(2011) kärnkraftverken i Fukushima, Japan. Beredskapen för eventuella olyckor i Sverige är katastrofal!

 

Kan man älska en fiende? Måndagen 7 oktober 2016, Allan Willny

präst och författare diskuterade utifrån sin senaste bok: Saturnus Ringar.

Lokal: Nynäshamns bibliotek.

 

Vad händer i Ukraina? Måndagen 31 oktober 2016

Pelle Sunvisson, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, berättade om och diskuterade det aktuella läget i landet.

Lokal: församlingshemmet, Nynäshamns kyrka.

 

Östersjön – under ytan, 24 september 2016

En mycket lärorik heldag om Östersjön och problem med övergödning, fiske, sjöfart och säkerhet.

Flera inbjudna talare erbjöd ett mångsidigt spektrum av miljöproblemen men också möjligheterna till förbättringar. 2 filmer visades också.

 

Dagen inleddes med filmen, Vårt grisiga hav, av Folke Rydén.

Anders Mannesten, vd Briggen Tre Kronor, berättade därefter om kunskapsspridningen som Briggen bidrar med vid sina seglatser med utställningar och seminarier, samt om samarbeten med forskning.

Ture Hagman, fiskare från Yxlö, berättade om fiskens och fiskets tillstånd och villkor i dagens Östersjö.

Anders Björnsson, historiker belyste säkerheten på Östersjön ur ett historiskt perspektiv medan

Pelle Sunvisson, fredsaktivist, författare och lärare, visade hur fredsbegreppet kan skifta i betydelse och hur det påverkar politik och våra föreställningar om hur fred kan uppnås.

Dagen avslutades med filmen : Hoten på Havet, F. Rydén

 

26 maj 2016 föreläste och diskuterade Henrik Belfrage, professor i kriminologi vid Linköpings universitet om våld i nära relationer. lokal: Viakyrkan.

Det blev en högintressant kväll om våldsproblematikens olika skepnader, samt hur man kan diagnostisera och känna igen farliga beteenden.

 

19 maj 2016, paneldebatt om framtiden för Nynäshamns Gymnasium.

Panelen bestod av: Rektor Peter Lilliu, Skolchefen i Nynäshamns kommun Ilina Hart, Chef, barn- och utbildn.förvaltn. Tommy Fabricius, ordf. Barn- o utbildn.nämnden Patrik Isestad, eleverna Anders Lagerberg och Sara Tergander samt lärarna Anna Östman och Stefan Nederberg.

Lokal: Skärgårdshotellet.

Det fria skolvalet har helt ändrat förutsättningarna förgymnasiets verksamhet, som på senare år krympt avsevärt. Endast ett femtontal personer mötte upp, vi hoppas ändå att mötet haft betydelse genom att lyfta frågan och samla så många ansvariga till ett gemensamt samtal om framtiden.

 

27 april 2016, berättade Jan Mellring från sin resa i Nordkorea, i Nynäshamns kyrkas församlingshem.

Åhörarna fick en levande skildring, åskådliggjord med rikt bildmaterial, från ett land behäftat med mycket fördomar.

 

- Möte om"Hållbar utveckling i Östersjöområdet - vad kan du själv bidra med?"

Professor Lars Rydén, Centrum för hållbar utveckling, Uppsala universitet, föreläste och samtalade

Lördagen 20 februari 2016, Viakyrkan, Vikingvägen 14

 

Tisdagen 3 november 2015 - Hans-Erik Nordin

tidigare biskop i Strängnäs – samtalade om "Olika livssyn, olika värderingar - Vad betyder det för ett postkristet samhälle?" på biblioteket, Nynäshamn

 

I biskopens modell, som han ansåg mera relevant än den gamla synen på att alla har en livsåskådning, låg "livssynen" i botten av "huset", därefter värderingarna, och högst upp handlingarna. För en kristen är den kristna läran en del av "livssynen".

Om sekulariseringen fortsätter och kristendomen slutar som en rent kulturell företeelse, så befarade han att främlingsfientliga krafter kan gynnas.

"Klimatförnekarna står för den verkliga vidskepelsen."

"Konsumismen" är ett hot, inte minst i klimatfrågan.

 

Bild och bild från mötet.

 

- Samtal om "ANSVAR, mitt, nån annans, allas, VEMS?"

med filosofen Gunnar Björnson, mån 19 okt, på Biblioteket i Nynäshamn

 

Gunnar berättade om problem som filosofer behandlat sedan antiken, t.ex. hur man kan ha ansvar samtidigt som man är bestämd av gener och omständigheter runt omkring. Han skilde mellan ansvar bakåt i tiden och framåt, och menade att man ofta ägnar sig för mycket åt det förra, t.ex. i fångvården, där han såg Norge som ett föredöme.

 

En person kan klandras när hon försummat ta sitt ansvar och berömmas när hon gjort mer än vad som kan krävas. Moralen uppstår i samspelet mellan individer.

 

Var och en måste bestämma vad som är viktigt och vilka krav det ställer. Flera faktorer spelar roll för det framåtblickande ansvaret. En kontroversiell faktor är hur mycket moralisk betydelse man ska tillmäta familj, nation o.s.v.

 

Mötesbild från biblioteket, bild med föredragshållaren.

 

- "Hur tar Nynäshamn emot flyktingar?", torsdag 1 okt i Viakyrkan

 

Beryl Otumba, Nynäshamns kommuns flyktingsamordnare berättade utförligt inte bara om vad kommunen har ansvarar, utan även om Migrationsverkets, arbetsförmedlingens och länsstyrelsens olika roller i flyktingmottagandet.

 

F.n. har Migrationsverket bara placerat ut 2 familjer med asyl i kommunen, men det beräknas bli betydligt fler nästa år. Migrationsverket har ansvar för de asylsökande på Nicksta camping, men stödverksamhet för dem av frivilliga krafter pågår.

 

Under frågestunden påpekades bl.a. av åhörare att det finns många tomma hus i t.ex. Sorunda och att det borde gå att lösa bostadsfrågan som blockerat ankomst av fler flyktingar.

 

En grupp flyktingar från Nickstaförläggningen deltog också och ställde frågor.

 

Bild, bild och bild från mötet.

 

-"Ingen ska behöva tigga!", 7 maj 2015 i Centrumkyrkan

 

Hans Göran Björk från Hoppets stjärna berättade om hur man kan hjälpa på plats i Rumänien. Det ekonomiska läget är förtvivlat idag i den stad med 10000 invånare, varifrån många av migranterna som vistats i Nynäshamn kommer. Möjligen kommer det att i framtiden bli bättre om planerna på att göra ett turistparadis av området går i lås.

 

Margareta Björnson berättade om volontärverksamheten som bedrivits under våren. Om hur kommunen övertalades att ställa upp med ett hus för övernattning, och där volonärer tjänstgjorde som "övernattare". Margareta framhöll som lärdom att det går att åstadkomma mycket om man hjälps åt.

 

Bild från mötet (från Vänsterpartiets sida).

- Öppet möte om Ryssland, "Bortom fördomar och propaganda"

14 april, 2015, i Skärgårdshotellet

 

Jakob Hilding, bosatt i S:t Petersburg, berättade om sådant de flesta svenskar inte känner till om Ryssland, dess ekonomi, geografi, om hur vanliga ryssar tänker o.s.v. Han berättade också om hur ryssar ser på Sverige och svenskar.

 

Bild och bild från mötet.

- Öppet möte om "Neutraliten är inte till salu!".

Anders Björnsson, historiker.

Onsdag 25 mars, Skärgårdshotellet

 

Bild på hur avgående ordföranden Ulla Tengling lämnar diplom till Anders Björnsson.

 

- Föredraget på youtube.

- Frågestunden på youtube.

 

Anders Björnsson talade för att det är viktigt att slå vakt om alliansfriheten och stoppa en anslutning till NATO. Den svenska neutralitetspolitiken med rötter från 1812 har framgångsrikt hållit oss utanför krig mellan stormakter. Efter en NATO-anslutning skulle detta inte vara möjligt. Det samarbete som varit mellan Sverige och NATO under efterkrigstiden har varit frivilligt från Sveriges sida och kan inte jämställas med ett medlemskap, ansåg han.

 

Björnsson pläderade för en bred enhetsfront som inte skulle vara "mot NATO" men mot anslutning.

 

Under diskussionen framfördes bl.a. åsikten att vi nog är redan i praktiken med i NATO (övningarna i Norrland t.ex.), men även att vårt försvar är så försvagat att det inte längre finns någon annat sätt att försvaran landets säkerhet utom NATO-anslutning.

- Öppet möte om mansrollen

"Är män farliga?"

Salar Shalmashi, sexolog, inledde.

Torsdag 4 december i Viakyrkan

- Öppet möte om "Fördjupning av översiktsplan för Nynähamns stad"

Måndag 27 oktober,  Skärgårdshotellet, Nynäshamn

Panel med medlemmar ur Tankesmedjans styrelse gav sina synpunkter på "FÖPen".

Se bilder från mötet!

 

- Temadag om "Fred och krig"

Henrik Halvardsson, Agneta Norberg och Thage G. Peterson talade. I den avslutande paneldiskussion deltog även Mats Larsson (Viakyrkan) och Maret Ekner (Tankesmedjans styrelse).

Lördag 11 okt, 11:00 - 17:00, i Viakyrkan

Se bilder från mötet!

 

- Valdebatt: "Politik eller marknad? Medborgare eller kund?”

Partierna som sitter i Nynäshamns kommunfullmäktige

Tisdag 9 september, Skärgårdshotellet, Nynäshamn

 

- Öppet möte: "Kan EU förändra förlegade könsroller?"

Mikael Gustafsson, som representerat Vänsterpartiet i EU-parlamentet

Onsdag 27 augusti, Viakyrkan, Nynäshamn

 

- Öppet möte, om hur vikingarna byggde sina skepp med Jan Mellring

Torsdag 18 juni, NSS lokal

 

- Öppet möte om den svenska skolan

med Sten Svensson

Torsdag 15 maj, Skolgatan 1A, Nynäshamn

 

"Demokrati i en globaliserad värld" med Bror Perjus

Tisdag 29 april, Skärgårdshotellet, Nynäshamn

 

"Vad kan vi lära av krisen i Grekland" med Kajsa Ekis Ekman

Måndag 7 april, Biblioteket i Nynäshamn

 

"Är Ryssland mer än Putin?" med Rysslandskännaren Stefan Lindgren

Måndag 24 mars, Skärgårdshotellet

 

Öppet möte med PR-konsulenten Elizabeth Walentin, "Kan en valrörelse bli klok, anständig och engagerande?" med utgångspunkt från Obamas två presidentvalskampanjer.

3 februari, Viakyrkan

 

Öppet möte med Annette Thörnquist, "En hemtjänst på marknadens villkor eller Valfrihetens grymma ofrihet"

Onsdagen 4 december, Viakyrkan, Nynäshamn (affisch)

 

"Vem sätter pris på själva människovärdet?"

Onsdag 27 november, Nynäshamns kyrkas församlingshem

Paneldebatt inspirerad av Kalla fakta-programmet om kommunernas sätt att gå runt LSS-lagen

 

"Varför Norvik?" Öppet möte

Tisdag 5 november 2012, Biblioteket Nynäshamn med Anders Grenfors

Artikel/referat i Nynäshamnsposten: här

 

Öppet möte, "Varför reste det kommunala bostadföretagets personal till Paris?"

Tisdag 15 oktober 2013

Skärgårdshotellet, Nynäshamn

 

Öppet möte med Lotta Åkerberg. "Jag drabbades av en ohygglig sanning!", om att vara anhörig till en narkotikaberoende son.

Viakyrkan, Vikingavägen 12, torsdagen 10 oktober

 

Öppet möte om Korea med Christer Lundgren, Svensk-Koreanska Föreningen. Referat infört i NP.

Tisdagen 3 september 2012, Skärgårdshotellet

 

Öppet möte med Oloph Fritzén om

"Kan ett nytt sätt att bruka jorden förbättra världen?"

Onsdag 12 juni, Kl 19:00, Missionskyrkan i Nynäshamn

 

Öppet möte om förskolan, "Kvalitet i barnomsorgen - vad krävs?"

Föräldrar, personal, ansvarig politiker och publiken diskuterar.

Tisdag 23 april, Kl 18:30, Mysingen i Folkets Hus.

 

Öppet möte med EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson,

nynäshamnare och vänsterpartist om "Vad kan EU göra för jämställdheten?"

Torsdag 21 mars, Skärgårdshotellet, Nynäshamn

(Årsmöte för medlemmar före det öppna mötet)

 

"Biblioteket - Varför? För vem?", öppet samtal på temat "biblioteket i demokratins tjänst", på biblioteket 20/2 2013

 

"Därför lämnade jag islamismen", möte med Mohamed Omar 27 jan 2013 på biblioteket i Nynäshamn.

 

18 personer åkte 25/11 2012 till Turteaterns föreställning av "Den nya gudomliga komedin", inspirerad av bl.a. Roland Paulssons bok "Arbetssamhället".

 

En kritisk betraktelse om socialdemokratins framtid. Mån 29 okt 2012, på Skärgårdshotellet. Med Kjell Olof Feldt.

 

Varför bygga ny stadsdel vid Hamnviken? Sön 14 okt 2012

 

Strindberg som dramatiker

söndag 23 sept, Linda Kumlin

(Litteraturföreningen i Nynäshamn är huvudarrangör)

 

Strindberg som konstnär, med Sam Westerholm (Tankesmedjan medarrangör), sön 9 sept 2012

 

Samtal om Strindbergs syn på kvinnorna, med Anna Cavalin, sön 26 aug 2012

 

Referat av samtal om frihet, onsdag 30 maj med bl.a. Lennart Fernström och Sverre Launy

 

Referat av öppet möte torsdag 26 april 2012, med Pelle Sunvisson, om civil olydnad

 

Referat av möte med Siv Holma, om NATOS krigsövningar i norra Sverige, 27 mars 2012

 

Debatt om geriatrikens framtid i Nynäshamn 11 febr 2012 (youtubeklipp från NynäshamnsPosten)

 

Referat av möte 19 jan 2012, med Humanisterna och tre imamer

 

Referat av möte 27 okt 2011, med Daniel Ankarloo om "Välfärdsmyter"

 

Referat av möte 28 sept 2011, om FAS3

 

Referat av möte 5 maj 2011, om bostadspolitiken i Nynäshamn

Öppet möte: "Kan EU förändra förlegade könsroller?"

Mikael Gustafsson, som representerat Vänsterpartiet i EU-parlamentet

Onsdag 27 augusti, Viakyrkan, Nynäshamn

Öppet möte, om hur vikingarna byggde sina skepp med Jan Mellring

Torsdag 18 juni, NSS lokal

Öppet möte om den svenska skolan

med Sten Svensson  

Torsdag 15 maj, Skolgatan 1A, Nynäshamn

"Demokrati i en globaliserad värld" med Bror Perjus

Tisdag 29 april, Skärgårdshotellet, Nynäshamn

"Vad kan vi lära av krisen i Grekland" med Kajsa Ekis Ekman

Måndag 7 april, Biblioteket i Nynäshamn

"Är Ryssland mer än Putin?" med Rysslandskännaren Stefan Lindgren

Måndag 24 mars, Skärgårdshotellet

Öppet möte med PR-konsulenten Elizabeth Walentin, "Kan en valrörelse bli klok, anständig och engagerande?" med utgångspunkt från Obamas två presidentvalskampanjer. 

3 februari, Viakyrkan

Öppet möte med Annette Thörnquist, "En hemtjänst på marknadens villkor eller Valfrihetens grymma ofrihet"

Onsdagen 4 december,  Viakyrkan, Nynäshamn (affisch)

"Vem sätter pris på själva människovärdet?"

Onsdag 27 november, Nynäshamns kyrkas församlingshem

Paneldebatt inspirerad av Kalla fakta-programmet om kommunernas sätt att gå runt LSS-lagen

"Varför Norvik?" Öppet möte

Tisdag 5 november 2012, Biblioteket Nynäshamn med  Anders Grenfors

Artikel/referat  i Nynäshamnsposten: här

Öppet möte, "Varför reste det kommunala bostadföretagets personal till Paris?"

Tisdag 15 oktober 2013

Skärgårdshotellet, Nynäshamn

Öppet möte med Lotta Åkerberg. "Jag drabbades av en ohygglig sanning!", om att vara anhörig till en narkotikaberoende son.

Viakyrkan, Vikingavägen 12, torsdagen 10 oktober

Öppet möte om Korea med Christer Lundgren, Svensk-Koreanska Föreningen. Referat infört i NP.

Tisdagen 3 september 2012, Skärgårdshotellet

Öppet möte  med Oloph Fritzén om

"Kan ett nytt sätt att bruka jorden förbättra världen?"

Onsdag 12 juni, Kl 19:00, Missionskyrkan i Nynäshamn

Öppet möte om förskolan, "Kvalitet i barnomsorgen - vad krävs?"

Föräldrar, personal, ansvarig politiker och publiken diskuterar.

Tisdag 23 april, Kl 18:30, Mysingen i Folkets Hus.

Öppet möte med EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson,

nynäshamnare och vänsterpartist om "Vad kan EU göra för jämställdheten?"

Torsdag 21 mars, Skärgårdshotellet, Nynäshamn

(Årsmöte för medlemmar före det öppna mötet)

"Biblioteket - Varför? För vem?", öppet samtal på temat "biblioteket i demokratins tjänst", på biblioteket 20/2 2013

"Därför lämnade jag islamismen", möte med Mohamed Omar 27 jan 2013 på biblioteket i Nynäshamn.

18 personer åkte 25/11 2012 till Turteaterns föreställning av "Den nya gudomliga komedin", inspirerad av bl.a. Roland Paulssons bok "Arbetssamhället".

En kritisk betraktelse om socialdemokratins framtid. Mån 29 okt 2012, på Skärgårdshotellet. Med Kjell Olof Feldt.

Varför bygga ny stadsdel vid Hamnviken? Sön 14 okt 2012

Strindberg som dramatiker

söndag 23 sept, Linda Kumlin

(Litteraturföreningen i Nynäshamn är huvudarrangör)

Strindberg som konstnär, med Sam Westerholm (Tankesmedjan medarrangör), sön 9 sept 2012

Samtal om Strindbergs syn på kvinnorna, med Anna Cavalin, sön 26 aug 2012

Referat av samtal om frihet, onsdag 30 maj med bl.a. Lennart Fernström och Sverre Launy

Referat av öppet möte torsdag 26 april 2012, med Pelle Sunvisson, om civil olydnad

Referat av möte med Siv Holma, om NATOS krigsövningar i norra Sverige, 27 mars 2012

Debatt om geriatrikens framtid i Nynäshamn 11 febr 2012 (youtubeklipp från NynäshamnsPosten)

Referat av möte 19 jan 2012, med Humanisterna och tre imamer

Referat av möte 27 okt 2011, med Daniel Ankarloo om "Välfärdsmyter"

Referat av möte 28 sept 2011, om FAS3

Referat av möte 5 maj 2011, om bostadspolitiken i Nynäshamn